søndag 27. november 2011

Ny Skien videregående

Etter at nedenforstående avisinnlegg sto på trykk i fylkesavisene i forrige uke, har jeg fått mange positive henvendelser. Det er veldig hyggelig, og det sier meg at dette er noe flere har tenkt på.

To dager etterpå sto denne artikkelen på trykk i TA: http://www.ta.no/nyheter/naering/article5822228.ece

Som man kan lese ut av artikkelen, kommenterer også lederen for prosjektgruppa noen av momentene. For å si det forsiktig, jeg håper at vi så snart som mulig får fremlagt noe mer presise svar.

Ikke så selvsagt, likevel?

Skien videregående skole trenger sårt nye lokaliteter. Både skolefolk og politikere er skjønt enige om at dette er en helt nødvendig og viktig investering. Det store spørsmålet nå er hvor denne nye skolen skal plasseres geografisk. Det er blitt lansert fire ulike alternativer, nemlig Brekkeby, Kverndalen, Prestejordet og Klosterøya.

For en måneds tid siden ble lagt fram en rapport fra TFK Eiendom, fylkeskommunens eget eiendomsselskap, som skulle vurdere de ulike tomtealternativene. Rapporten inneholdt også en klar rangering, og man så kjapt at tomtealternativene Klosterøya og Prestejordet skilte seg positivt ut.

Som medlem av Fylkestinget og Hovedutvalget for kompetanse, har jeg med stor interesse fordypet meg i denne prosjektrapporten. Det forunderlige er at jo mer jeg har forsøkt å forstå den, jo mer nølende har jeg blitt til selve konklusjonene i rapporten.

Det er flere forhold jeg er blitt usikker på. I evalueringsmatrisen utmerker Klosterøya seg med usedvanlig høy score på mange områder. Det er jo derfor ganske naturlig at det også er denne lokaliseringen som kommer seirende ut på den samlede karakterskalaen. Men går man inn på hver enkelt poengsetting, er det flere momenter jeg forundrer meg over.

En viktig faktor i et hvert stort byggeprosjekt er «risiko fremdrift». På en skala på 1-10, hvor ti er det beste, får Klosterøya hele 9,42 poeng når det gjelder dette punktet. Det betyr med andre ord at prosjektgruppa mener at en Klosterøyaløsning innebærer få usikkerhetsmomenter. Det høres jo tilsynelatende betryggende ut. Ser man derimot på s. 32 i rapporten, hvor vektinga blir forklart nærmere, kan man lese følgende: «Ferdigstillelsen av ny skole innenfor mandatets ramme (tidsfrist) vil være rimelig risikofri. Lokaliseringen vil dog kreve opparbeidelse av noe ny infrastruktur (kommunaltekniske oppgaver), men dette forventes ikke å påvirke framdriften av prosjektet».

Neivel? Dette høres jo litt rart ut. Det prosjektgruppa kjekt og greit kaller «kommunaltekniske oppgaver» er vel intet mindre enn ganske omfattende kommunale investeringer? Er dette avklart med Skien kommune? Er det avklart hvem som skal finansiere for eksempel en ny gangbro over Bryggevannet? Er det avklart hvem som skal finansiere de helt nødvendige endringene i trafikkbildet? Så vidt jeg har klart å bringe på det rene har ikke prosjektgruppa drøftet dette med Skien kommune før de la rapporten på bordet. Da blir det vel noe optimistisk å kalle dette tilnærmet risikofritt? Jeg vet i alle fall om en rekke kommunepolitikere i Skien som ikke helt vet hvor man skal hente pengene til slike store investeringer fra.

Et annet punkt i evalueringsmatrisen jeg har bitt meg merke i, er punktet «miljøvennlig transport». Her ser vi at tomtealternativet i alle fall jeg umiddelbart ville tro var best tilpasset kollektivtransport, nemlig Kverndalen, faktisk kommer aller dårligst ut med kun 3,6 poeng. Prestejordet får hele 7,3 poeng, mens Klosterøya får 6,8 poeng. Dette skjer samtidig som rapporten noe tidligere selv vedgår at Klosterøya har «noe lang avstand fra bussterminal/lommer» (s.32). I tillegg vet vi som er kjent i området, at Skiens kollektivhjerte i dag befinner seg rett ved siden av Kverndalensalternativet. Til tross for dette, kommer Kverndalen aller dårligst ut når det gjelder miljøvennlig transport. Forstå det den som kan.
 
Det er også interessant å se på området «byliv». Jeg er helt enig med alle som påpeker at man ikke skal bygge en skole ett bestemt sted for «å skape liv i sentrum». Men det er det heller ingen som mener skal tillegges avgjørende vekt. I rapporten blir punktet «byliv» forklart som spørsmål om hvorvidt lokaliseringen bidrar «til å styrke kulturarenaene i sentrum (…) og/eller knytte kulturelle og sosiale møteplasser sammen og/eller at slike møteplasser får økt aktivitet» (s. 15). Så punktet «byliv» betyr altså ikke et ønske om økt økonomisk konsum hos elevene, men et økt kulturkonsum og mulighet til å bruke allerede etablerte, gode sosiale/kulturelle møteplasser. Sistnevnte tror jeg vi alle kan være enige om at er en relevant ressurs for en skole og dens elever.

Det er derfor jeg med overraskelse leste evalueringsmatrisen og fant at Klosterøya får 7,9 poeng, mens Prestejordet og Kverndalen kun ble tildelt henholdsvis 5,8 og 6,6 poeng. Joda, man har både spennende kunstnerverksteder og ikke minst Teater Ibsen på Klosterøya, men at dette vektes mye høyere enn nærhet til kulturelle og sosiale møteplasser som for eksempel Ibsenhuset, Skiens kunstforenings utstillingslokaler, Kulturbanken, Skien bibliotek, Brekkeparken, SF-kino, Parkbiografen og Kulturskolen virker noe pussig.

Telemark fylke står foran en usedvanlig stor investering. Alle store investeringer krever at man har et beslutningsgrunnlag som både er solid og reelt. Jeg håper vi i tida framover, før den endelige tomtevalgbeslutningen, kan få avklart det i alle fall jeg opplever som visse uklarheter i beslutningsgrunnlaget. Det er fullt mulig at TFK Eiendom har gode og plausible forklaringer på alt det undertegnede opplever som usikkert, og jeg ser fram til å eventuelt få avklart dette.

(Avisinnlegg stått på trykk i Varden og TA, uke 47).