onsdag 18. januar 2012

Leserinnlegg i dagens TA

Skien Ap har med klart flertall gått inn for å anbefale Kverndalen som tomt for en ny Skien videregående skole. Da Bystyret i Skien skulle komme med sitt høringssvar til fylket, tapte dette tomtealternativet med knappest mulig margin. Bystyret vedtok til slutt enstemmig at man ønsket å beholde Prestejordet som skoletomt. Dette var selvfølgelig skuffende for oss som oppriktig mente at Kverndalen var det desidert beste tomtealternativet, men likevel en klar melding Fylkestinget må ta på alvor. Jeg har tidligere sagt at vertskommunens holdning er av avgjørende betydning, og dette er naturlig nok et argument som fremdeles gjelder, selv om jeg personlig hadde håpet anbefalingen hadde vært en annen.


Prestejordets stilling i saken er dermed betraktelig styrket som endelige resultat, og jeg skal derfor ikke kjede leserne med å repetere mine argumenter for Kverndalen. Men midt i kampens hete har det likevel kommet et leserinnlegg i avisene som jeg ikke kan la stå ukommentert.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Telemark, Hans Otto Jagels, skriver følgende direkte stilet til meg: «Hun påstår - uten dokumentasjon - at denne plasseringen (les: Kverndalen) vil bidra til økt bruk av kollektivtransport fordi hun antar at foreldrekjøring og egen bilkjøring vil reduseres». Kjære Jagels, dokumentasjonen på dette finnes lett tilgjengelig, også for dere i Utdanningsforbundet. Dere finner det som vedlegg  til hovedrapporten fra TFK-Eiendom, nemlig Asplan Viaks trakfikk- og kommunikasjonsanalyse. Her står det svart på hvitt at kollektivandelen ved Kverndalen vil være høyere enn ved Prestejordet på grunn av førstnevntes nærhet til Landmannstorget. Rapporten trekker også frem at Kverndalen ligger gunstig til i forhold til et framtidig sykkelvegnett. At Prestejordet vil gi en høyere andel foreldrekjøring enn tilfelle i Kverndalen, blir også nevnt i rapporten. Så Jagels og Utdanningsforbundet: Jeg har ikke for vane å «finne på» argumenter, og det har jeg heller ikke gjort denne gangen. Jeg har kun tatt utgangspunkt i dokumenter som vi alle har hatt tilgjengelige i saken. 

Jagels anklager meg videre for å ikke bry meg om de økonomiske sidene ved saken. Igjen kan jeg berolige Utdanningsforbundets mann. Jeg tar økonomien i prosjektet i aller høyeste grad på alvor. Det er også derfor jeg ganske nøye har lest bakgrunnsrapporten fra OPAC, rådgivingsselskapet som ble brukt for å gjøre kostnadsberegningene i prosjektet. Her presiserer OPAC at inntektene ved eventuelle salg av dagens skoletomter, etter ønske fra TFK-Eiendom, ikke hadde blitt tatt med i det endelige kostnadsoverslaget for de fire tomtealternativene.

Den samme OPAC-rapporten kunne for øvrig vise til takstrapporter fra 2010 som anslår at man ved salg av tomtene på Brekkeby og Prestejordet, vil kunne få realisert henholdsvis 23 mill og 45 mill kroner, totalt 68 mill. Dette er altså beløp TFK-Eiendom mente OPAC skulle holde utenfor det totale kostnadsoverslaget. Det syntes jeg er noe spesielt. Hadde disse beløpene blitt tatt med i det endelige regnestykket hadde for eksempel ikke Kverndalen til slutt kommet ut som det dyreste alternativet.

Jagels insinuerer at jeg overser TFK-Eiendoms rapport. Det blir å sette det en smule på hodet. Selv om jeg ikke er enig i konklusjonen i rapporten, betyr ikke det at jeg overser den. Snarere tvert i mot. Jeg har brukt mye tid på å lese både TFK-Eiendoms hovedrapport, samt alle vedleggene. Som politiker er jeg forpliktet til å lese saksdokumenter med et kritisk blikk og gjøre selvstendige avveininger. Og med dette som bakgrunnsteppe, så endte jeg altså opp med å mene at Kverndalen var den beste tomta for en ny videregående skole i Skien. Jeg er ikke i tvil om at Prestejordet også egner seg som skoletomt, men helheten tatt i betraktning var førstevalget mitt Kverndalen.

Nok om det og over til mitt prinsipielle viktige budskap. Jeg anser Utdanningsforbundet som en svært viktig samarbeidspartner for oss som er politikere. Vi er begge avhengig av tillitt til hverandre. Jeg håper derfor at man i framtida legger seg på en saklig debattform, uten mistenkeliggjøring av andres motiver eller insinuasjoner om at meningsmotstanderne mangler evne til reell argumentasjon. Det er ingen av oss tjent med.  
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar